• Home
  • About Us
  • Departments
  • Portofolio
  • Blog
  • Careers
  • Learn More

Çfarë është një tregues KPI?

Treguesit kryesorë të performancës (KPI) janë treguesit kyç të progresit drejt një rezultati të synuar. KPI-të ofrojnë një fokus për përmirësimin strategjik dhe operacional, krijojnë një bazë analitike për vendimmarrje dhe ndihmojnë në përqendrimin e vëmendjes tek ajo çka ka më shumë rëndësi. Siç ka thënë edhe vetë krijuesi I këtij koncepti, Peter Drucker, “Ajo që mund të matet, mund të bëhet”.
Menaxhimi me përdorimin e KPI-ve përfshin vendosjen e objektivave (nivelin e dëshiruar të performancës) dhe ndjekjen e progresit kundrejt atij objektivi. Menaxhimi me KPI shpesh do të thotë të punosh për të përmirësuar treguesit kryesorë që më vonë do të sjellin përfitime. Treguesit kryesorë janë pararendës të suksesit të ardhshëm; treguesit e vonuar tregojnë se sa i suksesshëm ishte organizimi në arritjen e rezultateve në të kaluarën.
Treguesit kryesorë të performancës (KPI) janë matës të mirë të biznesit të përdorura nga drejtuesit e bizneseve për të gjurmuar dhe analizuar faktorët që konsiderohen vendimtarë për suksesin e atij biznesi. KPI-të efektive fokusohen në proçeset dhe funksionet e biznesit që menaxhmenti i tij i sheh si më të rëndësishmet për matjen e progresit drejt përmbushjes së qëllimeve strategjike dhe objektivave të performancës.
KPI-të ndryshojnë nga një biznes në tjetrin sepse bazohen në prioritetet e gjithsecilit prej tyre. Për shembull, një nga treguesit kryesorë të performancës për një kompani publike ka të ngjarë të jetë çmimi i aksioneve të saj, ndërsa një KPI për një startup privat mund të jetë numri i klientëve të rinj të shtuar çdo tremujor. Edhe konkurrentët e drejtpërdrejtë në një industri ka të ngjarë të monitorojnë grupe të ndryshme të KPI-ve të përshtatura për strategjitë e tyre individuale të biznesit dhe filozofitë e menaxhimit.
KPI-të e ndjekura më nga afër nga njerëz të ndryshëm në të njëjtën organizatë mund të ndryshojnë gjithashtu në varësi të roleve të tyre. Për shembull, një CEO mund të konsiderojë përfitueshmërinë si matjen më të rëndësishme të performancës për një kompani, ndërsa drejtori i shitjeve të të njejtit biznes mund të shohë raportin e fitimeve nga shitjet kundrejt humbjeve si KPI me prioritet më të lartë.
Për më tepër, njësi dhe departamente të ndryshme të një biznesi maten në mënyrë të ndryshme kundrejt KPI-ve të tyre, duke rezultuar në një përzierje të treguesve të performancës në të gjithë biznesin, disa në nivel korporate dhe të tjerë të orientuar drejt planifikimeve specifike. Një tjetër strategji shumë e përdorshme së fundmi për synimin e rezultateve është edhe framework OKR (lexo për më tepër).

Rëndësia e KPI-ve

Treguesit kryesorë të performancës tregojnë sa mirë po ecën një biznes. Pa KPI, do të ishte e vështirë për drejtuesit e një kompanie që ta vlerësonin atë në një mënyrë kuptimplote dhe të bënin më pas ndryshime operacionale për të adresuar problemet në performancë. Mbajtja e punonjësve të fokusuar në iniciativat dhe detyrat thelbësore të biznesit janë tregues të suksesit organizativ dhe mund të jenë gjithashtu indikatorë që përforcojnë rëndësinë dhe vlerën aktiviteteve të caktuara.

Hapat kryesorë në vendosjen dhe përdorimin e KPI-ve

Përveç nënvizimit të sukseseve të biznesit ose çështjeve të bazuara në matjet e performancës aktuale dhe historike, KPI-të mund të tregojnë për rezultatet e ardhshme, duke u dhënë drejtuesve paralajmërime të hershme për problemet e mundshme të biznesit ose udhëzime për mundësitë e maksimizimit ose kthimit mbrapsht nga një investim i keq. Të armatosur me një informacion të tillë, ata mund të menaxhojnë operacionet e biznesit në mënyrë më proaktive, me potencialin për të fituar avantazhe konkurruese ndaj rivalëve më pak të adresuar ndaj të dhënave.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Çfarë është një tregues KPI?

Treguesit kryesorë të performancës (KPI) janë treguesit kyç të progresit drejt një rezultati të synuar. KPI-të ofrojnë një fokus për përmirësimin strategjik dhe operacional, krijojnë një bazë analitike për vendimmarrje dhe ndihmojnë në përqendrimin e vëmendjes tek ajo çka ka më shumë rëndësi. Siç ka thënë edhe vetë krijuesi I këtij koncepti, Peter Drucker, “Ajo që mund të matet, mund të bëhet”.
Menaxhimi me përdorimin e KPI-ve përfshin vendosjen e objektivave (nivelin e dëshiruar të performancës) dhe ndjekjen e progresit kundrejt atij objektivi. Menaxhimi me KPI shpesh do të thotë të punosh për të përmirësuar treguesit kryesorë që më vonë do të sjellin përfitime. Treguesit kryesorë janë pararendës të suksesit të ardhshëm; treguesit e vonuar tregojnë se sa i suksesshëm ishte organizimi në arritjen e rezultateve në të kaluarën.
Treguesit kryesorë të performancës (KPI) janë matës të mirë të biznesit të përdorura nga drejtuesit e bizneseve për të gjurmuar dhe analizuar faktorët që konsiderohen vendimtarë për suksesin e atij biznesi. KPI-të efektive fokusohen në proçeset dhe funksionet e biznesit që menaxhmenti i tij i sheh si më të rëndësishmet për matjen e progresit drejt përmbushjes së qëllimeve strategjike dhe objektivave të performancës.
KPI-të ndryshojnë nga një biznes në tjetrin sepse bazohen në prioritetet e gjithsecilit prej tyre. Për shembull, një nga treguesit kryesorë të performancës për një kompani publike ka të ngjarë të jetë çmimi i aksioneve të saj, ndërsa një KPI për një startup privat mund të jetë numri i klientëve të rinj të shtuar çdo tremujor. Edhe konkurrentët e drejtpërdrejtë në një industri ka të ngjarë të monitorojnë grupe të ndryshme të KPI-ve të përshtatura për strategjitë e tyre individuale të biznesit dhe filozofitë e menaxhimit.
KPI-të e ndjekura më nga afër nga njerëz të ndryshëm në të njëjtën organizatë mund të ndryshojnë gjithashtu në varësi të roleve të tyre. Për shembull, një CEO mund të konsiderojë përfitueshmërinë si matjen më të rëndësishme të performancës për një kompani, ndërsa drejtori i shitjeve të të njejtit biznes mund të shohë raportin e fitimeve nga shitjet kundrejt humbjeve si KPI me prioritet më të lartë.
Për më tepër, njësi dhe departamente të ndryshme të një biznesi maten në mënyrë të ndryshme kundrejt KPI-ve të tyre, duke rezultuar në një përzierje të treguesve të performancës në të gjithë biznesin, disa në nivel korporate dhe të tjerë të orientuar drejt planifikimeve specifike. Një tjetër strategji shumë e përdorshme së fundmi për synimin e rezultateve është edhe framework OKR (lexo për më tepër).

Rëndësia e KPI-ve

Treguesit kryesorë të performancës tregojnë sa mirë po ecën një biznes. Pa KPI, do të ishte e vështirë për drejtuesit e një kompanie që ta vlerësonin atë në një mënyrë kuptimplote dhe të bënin më pas ndryshime operacionale për të adresuar problemet në performancë. Mbajtja e punonjësve të fokusuar në iniciativat dhe detyrat thelbësore të biznesit janë tregues të suksesit organizativ dhe mund të jenë gjithashtu indikatorë që përforcojnë rëndësinë dhe vlerën aktiviteteve të caktuara.

Hapat kryesorë në vendosjen dhe përdorimin e KPI-ve

Përveç nënvizimit të sukseseve të biznesit ose çështjeve të bazuara në matjet e performancës aktuale dhe historike, KPI-të mund të tregojnë për rezultatet e ardhshme, duke u dhënë drejtuesve paralajmërime të hershme për problemet e mundshme të biznesit ose udhëzime për mundësitë e maksimizimit ose kthimit mbrapsht nga një investim i keq. Të armatosur me një informacion të tillë, ata mund të menaxhojnë operacionet e biznesit në mënyrë më proaktive, me potencialin për të fituar avantazhe konkurruese ndaj rivalëve më pak të adresuar ndaj të dhënave.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Çfarë është një tregues KPI?

Treguesit kryesorë të performancës (KPI) janë treguesit kyç të progresit drejt një rezultati të synuar. KPI-të ofrojnë një fokus për përmirësimin strategjik dhe operacional, krijojnë një bazë analitike për vendimmarrje dhe ndihmojnë në përqendrimin e vëmendjes tek ajo çka ka më shumë rëndësi. Siç ka thënë edhe vetë krijuesi I këtij koncepti, Peter Drucker, “Ajo që mund të matet, mund të bëhet”.
Menaxhimi me përdorimin e KPI-ve përfshin vendosjen e objektivave (nivelin e dëshiruar të performancës) dhe ndjekjen e progresit kundrejt atij objektivi. Menaxhimi me KPI shpesh do të thotë të punosh për të përmirësuar treguesit kryesorë që më vonë do të sjellin përfitime. Treguesit kryesorë janë pararendës të suksesit të ardhshëm; treguesit e vonuar tregojnë se sa i suksesshëm ishte organizimi në arritjen e rezultateve në të kaluarën.
Treguesit kryesorë të performancës (KPI) janë matës të mirë të biznesit të përdorura nga drejtuesit e bizneseve për të gjurmuar dhe analizuar faktorët që konsiderohen vendimtarë për suksesin e atij biznesi. KPI-të efektive fokusohen në proçeset dhe funksionet e biznesit që menaxhmenti i tij i sheh si më të rëndësishmet për matjen e progresit drejt përmbushjes së qëllimeve strategjike dhe objektivave të performancës.
KPI-të ndryshojnë nga një biznes në tjetrin sepse bazohen në prioritetet e gjithsecilit prej tyre. Për shembull, një nga treguesit kryesorë të performancës për një kompani publike ka të ngjarë të jetë çmimi i aksioneve të saj, ndërsa një KPI për një startup privat mund të jetë numri i klientëve të rinj të shtuar çdo tremujor. Edhe konkurrentët e drejtpërdrejtë në një industri ka të ngjarë të monitorojnë grupe të ndryshme të KPI-ve të përshtatura për strategjitë e tyre individuale të biznesit dhe filozofitë e menaxhimit.
KPI-të e ndjekura më nga afër nga njerëz të ndryshëm në të njëjtën organizatë mund të ndryshojnë gjithashtu në varësi të roleve të tyre. Për shembull, një CEO mund të konsiderojë përfitueshmërinë si matjen më të rëndësishme të performancës për një kompani, ndërsa drejtori i shitjeve të të njejtit biznes mund të shohë raportin e fitimeve nga shitjet kundrejt humbjeve si KPI me prioritet më të lartë.
Për më tepër, njësi dhe departamente të ndryshme të një biznesi maten në mënyrë të ndryshme kundrejt KPI-ve të tyre, duke rezultuar në një përzierje të treguesve të performancës në të gjithë biznesin, disa në nivel korporate dhe të tjerë të orientuar drejt planifikimeve specifike. Një tjetër strategji shumë e përdorshme së fundmi për synimin e rezultateve është edhe framework OKR (lexo për më tepër).

Rëndësia e KPI-ve

Treguesit kryesorë të performancës tregojnë sa mirë po ecën një biznes. Pa KPI, do të ishte e vështirë për drejtuesit e një kompanie që ta vlerësonin atë në një mënyrë kuptimplote dhe të bënin më pas ndryshime operacionale për të adresuar problemet në performancë. Mbajtja e punonjësve të fokusuar në iniciativat dhe detyrat thelbësore të biznesit janë tregues të suksesit organizativ dhe mund të jenë gjithashtu indikatorë që përforcojnë rëndësinë dhe vlerën aktiviteteve të caktuara.

Hapat kryesorë në vendosjen dhe përdorimin e KPI-ve

Përveç nënvizimit të sukseseve të biznesit ose çështjeve të bazuara në matjet e performancës aktuale dhe historike, KPI-të mund të tregojnë për rezultatet e ardhshme, duke u dhënë drejtuesve paralajmërime të hershme për problemet e mundshme të biznesit ose udhëzime për mundësitë e maksimizimit ose kthimit mbrapsht nga një investim i keq. Të armatosur me një informacion të tillë, ata mund të menaxhojnë operacionet e biznesit në mënyrë më proaktive, me potencialin për të fituar avantazhe konkurruese ndaj rivalëve më pak të adresuar ndaj të dhënave.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show